برای اقلام شکستنی که نیاز به هزینه پست بیشتری دارند